Kennis & Advies

Het verwijderen van asbest of Chroom 6 is complex. Het vraagt niet alleen kennis van het materiaal, maar ook van wet- en regelgeving over veiligheid en subsidies. Asbest Assist adviseert u vrijblijvend over de beste oplossing.

Asbestsanering

Zodra u aan de slag wilt met asbest, komt er van alles op u af. Boven op alle werkzaamheden krijgt u te maken met veiligheid, gezondheidsrisico’s, wet- en regelgeving, kosten en subsidies, administratie en documentatie. Voor ons is dat dagelijks werk, maar voor u kan het een enorme berg zijn waar u tegenop ziet. Niet nodig. We helpen u graag volgens een bewezen stappenplan dat we altijd bij asbestsanering toepassen.

Stap 1: signaleren

U weet of vermoedt dat er asbest in uw gebouw of constructie aanwezig is. Asbest is vooral toegepast in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot 1993. Daarbij zijn asbesthoudende materialen vaak te herkennen aan een honingraatstructuur in het materiaal en een vezelachtige structuur op het breukvlak. Om u te helpen waar u mogelijk asbest kunt vinden, heeft Asbest Assist een asbest modelwoning ontwikkeld, waarop duidelijk is aangegeven waar je asbest kunt vinden. Bekijk de asbest modelwoning hier.

Stap 2: registratie LAVS

Sinds 1 maart 2017 is het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het LAVS is een webapplicatie waarmee de asbestgegevens in elke fase van asbestverwijdering  -vanaf inventarisatie tot en met stort – worden bijgehouden. LAVS heeft als doel:

  • Vergroten van de transparantie en veiligheid binnen de asbestbranche
  • Vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures
  • Beperken van de administratieve lasten voor alle betrokken partijen

Via de website van het LAVS is het mogelijk om sneller en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te krijgen. Het LAVS helpt bovendien de betrokken partijen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Via het LAVS worden de verplichte meldingen (zoals de sloopmelding en de startmelding) automatisch verstuurd naar de betreffende handhavende instanties. Het maakt de uitwisseling van informatie tussen partijen in de hele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten en bevordert veilig werken.

Stap 3: asbestinventarisatie

Als u een situatie aantreft waarbij u de aanwezigheid van asbest vermoedt en dat wilt laten verwijderen, dan moet er een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Het inventariseren van gebouwen wordt door onafhankelijke gecertificeerde bedrijven gedaan (en dus niet door een asbestsaneerder). Deze asbestinventarisatie specialist neemt monsters van asbestverdachte toepassingen en laat deze analyseren in een laboratorium. Aan de hand van de resultaten stelt het bureau een officieel rapport op met de bevindingen. Hierin staat onder meer tot welke risicoklasse de asbestbron behoort. Hoe hoger de risicoklasse (SMART 1 t/m 4), hoe meer veiligheidsmaatregelen we moeten nemen bij het verwijderen. Asbest Assist kan u helpen met het verkrijgen van een asbestinventarisatierapport en uitleggen welke maatregelen bij de verschillende risicoklassen horen.

Stap 4: sloopmelding

Voor het verwijderen van asbest is toestemming van de gemeente nodig. Met het bouwbesluit van 2012 is de sloopvergunning voor het verwijderen van asbest vervangen door een sloopmelding. Deze sloopmelding is online te doen via het digitale omgevingsloket. Bij de informatie die hier wordt ingevuld moet ook het asbestinventarisatierapport en een werkplan conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering worden aangeleverd. Vier weken na de melding mag de sanering starten. Voor leegstaande woningen en situaties waarbij het gebruiksgenot wordt belemmerd, geldt een termijn van vijf werkdagen. Asbest Assist kan de melding met de noodzakelijk stukken voor u verzorgen. Dat heeft onder meer als voordeel dat er geen tijd verloren gaat, doordat Asbest Assist ervoor zorgt dat deze melding in één keer goed wordt ingediend.

Stap 5: asbestsanering

Zodra het asbestinventarisatierapport en de sloopmelding in orde zijn, kunnen we beginnen met de asbestsanering. Asbest Assist voert de saneringen adequaat en volledig volgens de geldende wet- en regelgeving uit. Dit betekent onder meer dat de bekende “mannen in witte pakken” aan het werk gaan en dat zij (inclusief het vrijkomende materiaal) het gebied of de ruimte waarin de asbestsanering plaatsvindt, alleen mogen verlaten na een speciale doucheprocedure.

Stap 6: vrijgave en oplevering

Zodra de saneringswerkzaamheden klaar zijn, wordt het werk gecontroleerd door een geaccrediteerd laboratorium conform de NEN2990. Als het werk goed is bevonden, wordt hier een vrijgavecertificaat voor uitgegeven en kunnen we alles afbreken en opruimen. Dit vrijgavecertificaat kunt u, samen met een stortbewijs van een erkende stortplaats waar het asbest is gestort, inleveren bij de gemeente als bewijs dat het asbest volgens de geldende wet- en regelgeving is verwijderd. Ook zorgen we ervoor dat de registratie in LAVS zorgvuldig wordt afgerond.

Stap 0: Bel Asbest Assist

Voor u begint, kunt u ons al bellen. Asbest Assist kan u het traject volledig uit handen nemen. Als u het vermoeden heeft dat er asbest in uw opstal aanwezig is, kunnen wij voor u de inventarisatie regelen, de sloopmelding doen en de asbestverwijdering uitvoeren. Vanzelfsprekend zorgen we van tevoren voor een duidelijke offerte en planning. Als alles klaar is, krijgt u van ons netjes de stort- en transportbonnen en de vrijgavecertificaten.

Wilt u meer informatie over het asbestsanerings-traject of vrijblijvend praten over de verschillende mogelijkheden, dan kunt u altijd bellen met: 0348 688 018. U kunt ook het contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op.

Chroom 6 sanering

Er wordt steeds meer bekend over de gevaren van chroom 6, ook wel aangeduid als chroom VI. Enkele jaren geleden kwam deze stof voor het eerst uitgebreid in het nieuws omdat mensen eraan waren blootgesteld bij het schuren van treinstellen. Sindsdien zijn er steeds meer berichten in de media verschenen over de nadelige gevolgen voor de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan chroom 6.

Wat is chroom-6

Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide is een hexavalent oxide van chroom en de watervrije vorm of anhydride van chroomzuur. Het is een donkerrode vaste stof, die goed oplost in water en daarin een sterk zuur vormt.

Anders gezegd: chroom-6 zit in natuurlijke mineralen. Chroom-6 wordt ook kunstmatig door mensen gemaakt en verwerkt vanwege de roestwerende eigenschap.

Waarom is chroom-6 gevaarlijk

Het Ministerie van SZW schijft zelf het volgende: bij werkzaamheden aan chroom-houdende metalen of chroom-houdende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 is het zeer belangrijk dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk.

Waar vind je chroom-6

Chroom-6 is vooral gebruikt op locaties waar staal vanwege de omstandigheden beschermd moest worden tegen corrosie. Het is bijvoorbeeld veelvuldig toegepast rondom het treinperron en op treinstellen, op installaties en voertuigen van Defensie, maar ook in het openbaar op lantaarnpalen en bruggen. Chroom-6 is niet gevaarlijk zolang het zit opgesloten in de verf. Pas wanneer het materiaal wordt bewerkt door het bijvoorbeeld op te schuren, komt stof vrij wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Sanering van chroom-6

Er is nog geen duidelijke wet- en regelgeving opgesteld over chroom-6. Bij Asbest Assist houden we bij chroom-6 sanering dezelfde werkwijze aan als bij het saneren van asbest. Dat betekent dat we zorgen voor een veilige werkwijze voor alle betrokkenen en de omgeving. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Sanering met behulp van een containment (de welbekende tent) die op onderdruk wordt gebracht
  • Werknemers worden beschermd door gebruik van onafhankelijke adem-lucht en beschermende luchtdichte kleding
  • Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het containment nauwkeurig gereinigd
  • Ten slotte wordt de ruimte door een onafhankelijk laboratorium, gespecialiseerd in chroom 6, geïnspecteerd en vrijgegeven.

Calamiteiten

Normaal gesproken wordt asbest planmatig verwijderd en afgevoerd. Maar er zijn situaties waarin er geen tijd is om rustig een plan op te stellen en direct adequaat handelen noodzakelijk is. Denk aan situaties met brand of waar er tijdens werkzaamheden plotseling asbest of andere milieugevaarlijke stoffen voor de dag komen. Bij dergelijke calamiteiten staan de medewerkers van het Asbest Incidenten Calamiteiten Team klaar om in te grijpen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Asbest Incidenten Calamiteiten Team

Het Asbest Incidenten Calamiteiten Team, afgekort tot AI-CT, is een samenwerkingsverband tussen Ecoloss, Lek-Sloopwerken en Asbest Assist. Door deze samenwerking kunnen we elke calamiteit volledig volgens wet- en regelgeving oplossen. AI-CT werkt met een speciale meldkamer met een team van deskundige medewerkers die weten hoe ze moeten handelen bij calamiteiten. Met meer dan 20 jaar ervaring in dit team bent u zeker van professionele hulp.

Verzekering

De naam calamiteit zegt het al: het is onverwacht, moet direct worden opgelost en is financieel niet gepland. Dat vraagt om vlot en deskundig handelen en een goede registratie en documentatie. U krijgt na afloop een volledige rapportage die u kunt gebruiken bij de financiële afhandeling met de verzekering.

Het Asbest Incidenten Calamiteiten Team kunt u rechtstreeks bereiken op 010 416 25 00.

Bel me terug

Bel me terug