Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, projecten, uitvoeringen en alle andere activiteiten welke Asbest Assist B.V. uitvoert.

 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden met opdrachtgevers;
 • Indien er dient te worden afgeweken van deze voorwaarden is dit uitsluitend mogelijk na schriftelijke bevestiging door Asbest Assist B.V.

Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven

 • Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Asbest Assist B.V. zijn vrijblijvend.

Overeenkomsten

 • Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer er een schriftelijke bevestiging aanwezig is of dat er in mondeling overleg begonnen is met de werkzaamheden;
 • Eventuele afwijken van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd;
 • Mondelinge afspraken door medewerkers van Asbest Assist B.V. zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd;
 • Asbest Assist B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke uitspraak indien de opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

Uitvoering

 • De locatie dient schoon, veilig, droog en goed toegankelijk te zijn. Indien aan eerdergenoemde voorwaarden niet wordt voldaan is Asbest Assist B.V. gerechtigd de meerkosten door te berekenen. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de betaling van de meerkosten. Asbest Assist B.V. is nimmer aansprakelijk voor de opgelopen stagnatie;
 • Asbest Assist B.V. is gerechtigd het project of een deel ervan uit te besteden aan derden;
 • Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de opdrachtgever zichtbaar aan te geven waar kabels en of leidingen zich bevinden. Asbest Assist B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade aan niet zichtbaar aangegeven kabels en of leidingen;
 • Indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden door overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: Ziekte, defecte machines, slecht weer, vorst, drukte na periode van vorstverlet, geen beschikbaarheid van personeel alsmede belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheden.

Aansprakelijkheid

 • Asbest Assist B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht op aanwijzing van de opdrachtgever of zijn/haar personeel;
 • Asbest Assist B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade indien zich tijdens de uitvoering obstakels of andere omstandigheden voordoen, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze kenbaar zijn gemaakt op tekening en Asbest Assist B.V. hiervan schriftelijk in kennis is gesteld;
 • Asbest Assist B.V. is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, stagnatieschade en bedrijfsschade;
 • De opdrachtgever vrijwaart Asbest Assist B.V. tegen stagnatieschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting;
 • Indien na de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren omhoog gaat, ook al is deze voorzienbaar, is Asbest Assist B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

Betaling

 • Asbest Assist B.V. is gerechtigd de werkzaamheden te staken wanneer de opdrachtgever haar betalingsverplichting niet nakomt. De gevolgen van de vertraging worden doorberekend naar de opdrachtgever;
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Indien de opdrachtgever niet betaald na het verlopen van de betalingsafspraken is hij verschuldigd een rente van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum tot de voldoening alsmede alle kosten van de gerechtelijke procedure.

Bel me terug

Bel me terug